Spracovanie bioodpadov

Služby spoločnosti ALL SERVICE, s.r.o. v oblasti nakladania kuchynského a reštauračného odpadu

Spoločnosť ALL SERVICE, s.r.o. si splnila zákonom stanovené podmienky a je držiteľom registrácie č. COLTR40ZA-SK vydanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na činnosť – zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie3, písm. p) – kuchynské odpady / použitý potravinársky olej určený na ďalšie spracovanie podľa ES č. 1069/2009 a ponúka nasledovné služby:

 • zber a prepravu kuchynského odpadu,
 • prenájom / predaj zberných nádob a zabezpečenie ich označenia,
 • čistenie a dezinfekciu zberných nádob,
 • obchodný doklad „Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty“ – materiál kategórie 3 „NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“,
 • zmluvne dohodnutú zodpovednosť za konečné zhodnotenie odpadu,
 • vedenie evidenčných listov pre jednotlivé kategórie odpadu,
 • vyhotovenie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za kalendárny rok.

Recyklácia biologicky rozložiteľného (zeleného) odpadu

Spoločnosť ALL SERVICE, s.r.o. sa zaoberá spracovaním biologicky rozložiteľného (zeleného) odpadu. Tieto
činnosti vykonávame v súlade so znením a ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, v znení ďalších zákonov a vládnych nariadení. Ponúkame možnosť zhodnocovania biologického odpadu na našej prevádzke, kompostárni Stráňavy.
Našou činnosťou dbáme o ochranu prostredia a pomáhame občanom, firmám a obciam riešiť likvidáciu týchto odpadov,
ktorá vyplýva zo zákona o likvidácií biologicky rozložiteľného odpadu.

Kompostáreň v Stráňavoch má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelený Obvodným úradom životného
prostredia v Žiline. Z Vášho odpadu môžu vzniknúť produkty vhodné na kultiváciu a rekultiváciu pôd, záhrad, parkov
a verejných priestranstiev.

V kompostárni v Stráňavoch spracovávame:

 • odpady z lesného hospodárstva
 • odpadovú kôru, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
 • trávu, lístie,
 • odpad z ovocia a zeleniny,
 • konáre, korene, drevnú štiepku,
 • zeminu a kamenivo.