Údržba a správa budov

Upratovacie práce

– jednorázové –  (odstraňovanie havárií)

– pravidelné – (údržba na základe dohodnutého harmonogramu)

-nepravidelné – (upratovanie na zavolanie)

– čistenie komunikácií a verejných priestranstiev mesta

– strojové a ručné čistenie

Letná a zimná údržba

–  umývanie okien na budovách

– výpomoc pri údržbe chodníkov

– odpratávanie snehu z námestí a schodísk

– riešenie kalamitných situácií

Deratizácia, Dezinfekcia, Dezinsekcia

-ničenie škodcov všetkých typov

Technická správa budov

– obstarávanie služieb

– inžiniering

Údržba zelene a zemné práce

– rekultivácia trávnatých plôch a stromovej zelene

– zber nečistôt z trávnikov (papiere, igelity a rôzny odpad)

– výsadba zelene a služby záhradného architekta

– zberný dvor