Cenník

Cenník kompostáreň Stráňavy
Cenník zberu a prepravy VŽP
Cenník prenájmu / predaja zberných nádob

CENNÍK ZHODNOCOVANIA ORGANICKÝCH ODPADOV NA ROK 2015

Ceny sú bez DPH.Cenník platný od 1.1.2014

Kód odpadu Názov odpadu podľa katalógu odpadov Kat.
odpadu
Merná
jed.
Cena
€/m3
02 .. .. Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva,
hydropónie a z výroby a spracovania potravín
02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O m3 5 €/m3
Odpady z lesného hospodárstva (korene stromov) 25 €/m3
03 .. .. Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
03 01 01 Odpadová kôra a korok O m3 5 €/m3
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo …
(do 40cm dĺžky)
O m3 3 €/m3
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo …
(nad 40cm dĺžky)
8 €/m3
Drevo obsahujúce kovové časti 10 €/m3
03 03 01 Odpadová kôra a korok O m3 5 €/m3
20 .. .. Komunálne odpady (domový odpad a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane zo separovaného zberu
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (ovocie, zelenina) O m3 6 €/m3
Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) 3 €/m3
Biologicky rozložiteľný odpad (zmesný – tráva, lístie, konáre) 4,50 €/m3
Biologicky rozložiteľný odpad (tráva znečistená do 10%) 6 €/m3
Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) 6 €/m3
Biologicky rozložiteľný odpad (drevná štiepka) 3 €/m3
20 02 02 Zemina a kamenivo O m3 8 €/m3
*Platnosť cenníka začína plynúť dátumom vydania. ALL SERVICE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 1. januára 2014 do zrušenia alebo vydania nového cenníka.

CENNÍK ZBERU A PREPRAVY VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV NA ROK 2015

Ceny sú bez DPH.Cenník platný od 1.1.2014

Kód odpadu Názov odpadu podľa katalógu odpadov Kat.
odpadu
Merná
jed.
Cena
€/kg
02 .. .. Komunálne odpady (domový odpad a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane zo separovaného zberu
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O kg 0.3 €/kg
20 01 25 Jedlé tuky a oleje O kg 0 €/kg
*Pri pravidelnom odbere odpadu je za zabezpečenie prepravy účtovaný paušálny mesačný poplatok podľa Rámcovej zmluvy. Pri nepravidelnom odbere je účtovaný poplatok za každý odvoz podľa aktuálneho cenníka.
**Medzi odpad kategórie 20 01 08 patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu.

CENNÍK PREPRAVY ORGANICKÝCH ODPADOV NA ROK 2015

Ceny sú bez DPH.Cenník platný od 1.1.2014

Odber odpadu v Žiline Cena
Vrece do objemu 120 l, vedrá a sudy do 60 l 4 €
Nádoba 120 l, 240 l 8 €
Kontajner 5 m3, 7 m3 40 €
Kontajner 15 m3 50 €
Odber odpadu mimo Žiliny €/km
Vrece, nádoba do 240l 0,50 €/km
Kontajner nad 5 m3 1,35 €/km
***Platnosť obidvoch cenníkov začína plynúť dátumom vydania. ALL SERVICE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 1. januára 2014 do zrušenia alebo vydania nového cenníka.

CENNÍK PRENÁJMU ZBERNÝCH NÁDOB

Ceny sú bez DPH.Cenník platný od 1.1.2014

Typ nádoby Prenájom zberných nádob Cena
1ks/mesiac
Nádoby na kuchynský odpad Vedrá 18 l a 30 l 0.50 €
Plastové sudy 30l, 60 l 1.00 €
Kuka nádoba GASTRO 120 l 5.00 €
Nádoby na jedlé oleje EcoHouse® Light 5,5 l 0.50 €
EcoWork 36 l 3.00 €
Nádoby na bioodpad Kuka 120 l 3.00 €
Kuka 240 l 4.00 €
Kontajner 5 m3, 7 m3 42.00 €
Kontajner 15 m3 59.00 €
Typ nádoby Predaj zberných nádob Cena
1ks
Nádoby na kuchynský odpad Vedrá 18 l a 30 l 6.30 € / 8.70 €
Plastové sudy 30l, 60 l 19.40 € / 24.40 €
Kuka nádoba GASTRO 120 l 74.70 €
Nádoby na jedlé oleje EcoHouse® Light 5,5 l 11.10 €
EcoWork 36 l 46.20 €
Nádoby a vrecia na bioodpad Kuka 120 l/ 240 l 45.10 € / 60.20 €
Vrece 120 l 0.15 €
*Platnosť cenníka začína plynúť dátumom vydania. ALL SERVICE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 1. januára 2014 do zrušenia alebo vydania nového cenníka.